Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti G8 point s.r.o. se sídlem Toužimská 1685/23, Plzeň, 323 00, Česká republika, IČ 06941281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 291777 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.vseprokoureni.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti G8 point s.r.o., se sídlem Toužimská 1685/23, Plzeň, 32300, Česká republika, identifikační číslo 06941281, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 291777 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.vseprokoureni.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.vseprokoureni.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.7. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná.

1.8. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.9. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1.10. Kopii všeobecných obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu smlouvy. Při uzavíraní smlouvy distančním způsobem obdrží kupující kopii všeobecných obchodních podmínek jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.


2. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název: G8 point s.r.o.
Sídlo: Praha 4, Toužimská 1685/23, Plzeň, 32300
IČ: 06941281
Zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291777
Telefon: +420 226 521 084
Email: info@g8point.cz
Kontaktní poštovní adresa: G8 point s.r.o., Toužimská 1685/23, Plzeň, 32300
Adresa servisního střediska prodávajícího pro zasílání případných reklamací či vracení zboží: servisní středisko - Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 2205/17, Plzeň, 32300

3. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

3.1. V souladu s ustanovením § 1820 občanského zákoníku prodávající sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky),

b) ceny služeb a způsoby platby jsou uvedeny a veřejně přístupné na internetových stránkách prodávajícího www.vseprokoureni.cz, ceny jsou uváděny včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem,

c) v případě, že kupujícím je spotřebitel a smlouva je uzavírání distančním způsobem, tedy prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku (např. internet, telefon) má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@g8point.cz. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu zboží, které obdržel, a to nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky až poté, co mu spotřebitel předal zboží.

d) v případě odstoupení od smlouvy hradí spotřebitel náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, v případě odstoupení od smlouvy, mu prodávající vrátí jen ty nálady na dodání odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

e) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit písemně, zasláním na adresu sídla prodávajícího či na e-mailovou adresu info@g8point.cz


4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednám“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.6. Prodávající je oprávněn při více variantách zboží dodat jím vybranou variantu, pokud si Kupující variantu nezvolí sám.

4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.8. Není-li kupující podnikatelem (čl. 1.8.), pak je před odesláním objednávky povinen prokázat prodávajícímu svoji zletilost, tzn. poskytnout prodávajícímu redukovanou kopii průkazu totožnosti, ve které jsou anonymizovány (skryty) všechny ostatní údaje než údaj o tom, že se jedná o občanský průkaz (cestovní doklad) a dále jméno, příjmení a datum narození jeho držitele. Prodejce je povinen dbát na to, aby neporušil ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Za prokázání se považuje přiložení redukované kopie občanského průkazu (cestovního dokladu) ve formuláři objednávky a jeho následné ověření pověřenou osobou prodávajícího.

4.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti nebo platební kartou v provozovně servisního střediska na adrese Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 2205/17, Plzeň; v pracovních dnech od 7,00 do 15,00 hodin

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 552654002/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Neníli uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 5.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

5.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nemůže spotřebitel mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze a zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, porušil-li spotřebitel jejich původní obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § §1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu servisního střediska prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@g8point.cz

6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

6.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží spotřebitelem dle čl. 6.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn přezkoumat, zda byl spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit, tedy zda se nejedná o některý z případů uvedený v § 1837 občanského zákoníku.

6.5. Pokud je spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit, tedy v případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (spotřebitele nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání oprávněnosti odstoupení od smlouvy dle čl. 6.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží spotřebitelem.

6.6. Spotřebitel bere na vědomí, že odpovídá kupujícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím. Dále bere spotřebitel na vědomí, že náklady na vrácení zboží, jestli toto zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

6.7. Podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu s § 2001 občanského zákoníku.


7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvěstěkorunčeských) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.


8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 8.2.,může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Jeli na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost 9.2. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u servisního střediska prodávajícího na adrese Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 2205/17, Plzeň, 32300.


9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropské unie 2016/679(GDPR).

10.2. Prodávající zpracovává pro účely uzavření kupní smlouvy tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště či doručení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a servisního střediska prodávajícího nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, max. však 1 rok. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.5. Kupující má po celou dobu zpracování svých osobních údajů prodávajícím, jakož i po skončení zpracování, právo na:

 • být informován,
 • přístup ke svým osobním údajům,
 • opravu svých osobních údajů,
 • výmaz svých osobních údajů,
 • omezení zpracování svých osobních údajů,
 • přenositelnost svých osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů

Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jejich součástí je také reklamační řád.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování G8 point s.r.o., Toužimská 1685/23, Plzeň, 32300, adresa elektronické pošty info@g8point.cz, telefon +420 226 521 084.V Praze dne 22.11.2022

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let.